skip to Main Content

Privacy statement

Als je gebruik maakt van de website van Volk Events en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat.

Hieronder kun je lezen welke gegevens Volk Events kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen.

Hoe komen wij aan je gegevens?

Als je gebruik maakt van de Volk Events website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter. Dit gebeurt door navigatie door de website en invullen van inschrijfformulieren.

Welke gegevens verzamelen we van jouw?

Als je gebruik maakt van de Volk Events website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter. Dit gebeurt door navigatie door de website en invullen van inschrijfformulieren. Volk Events kan de volgende persoonsgegevens van jouw verwerken:

  • Contactgegevens door jou of over jou verstrekt, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam.
  • Betalings- en factuurgegevens – indien je een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling jouw bankgegevens nodig.
  • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).
  • Persoonlijke voorkeuren noodzakelijk voor het succesvol uitvoeren van een opdracht, zoals voorkeuren voor deelname aan bepaalde activiteiten of dieetwensen.

Wat doen we met je gegevens?

Volk Events bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten
  • Het afwikkelen van betalingen
  • Je te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe beveiligen we je gegevens?

Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Volk Events streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie deelt Volk Events jouw gegevens?

Volk Events gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan derde partijen. Indien we jouw gegevens delen met andere partijen voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld omdat wij een derde partij inschakelen voor een evenement waarop jij je hebt of bent ingeschreven.

Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit regelement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in je gegevens?

Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Volk Events over jou heeft. Je kunt Volk Events ook verzoeken om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

Bewaartermijn

Zodra onze samenwerking wordt beëindigd, dan bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

Contactgegevens

De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door Volk Events. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen via ons contactformulier.

Wijzigingen Privacy statement

Volk Events behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de bezoekers van de website www.volkevents.nl, die toebehoort aan Volk Events. De bezoeker mag deze website en de informatie die zich op deze website bevindt, slechts gebruiken voor zover de bezoeker zich houdt aan de algemene voorwaarden die beschikbaar zijn via deze website. Volk Events behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen.

Intellectuele eigendomsrechten

De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en de gegevens eigendom zijn en blijven van Volk Events. Het bestellen van diensten heeft geen enkele overdracht of toewijzing van de hieronder beschreven intellectuele rechten tot gevolg.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door auteursrechten, evenals door rechten intellectuele eigendom, beschermd. Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn beschermde handelsbenamingen of geregistreerde merken.

Elke totale of gedeeltelijke reproductie, onder welke vorm ook, van de inhoud van de website van Volk Events, van de merknamen, de logo’s en de databanken, is strikt verboden. Wil de bezoeker deze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet de bezoeker hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Volk Events verkrijgen.

Hyperlink naar de Volk Events website

De bezoeker mag op de eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de website van Volk Events. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Volk Events en website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag de bezoeker alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door Volk Events .

Links naar sites beheerd door derden

Voor zover de Volk Events website links bevat naar sites beheerd door derden, werden deze alleen ter informatie van de bezoeker aangebracht. Volk Events controleert noch deze websites, noch de informatie die er zich op bevindt. Volk Events kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites of van de diensten die er aangeboden worden. Het bestaan van een link impliceert helemaal niet een samenwerkingsverband tussen Volk Events en de derde.

Aansprakelijkheid van Volk Events

Volk Events neemt alle mogelijke voorzorgen opdat de informatie die op haar site geplaatst wordt, volledig en correct zou zijn. Deze informatie wordt gegeven zoals zij is. Indien de informatie op de website onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan Volk Events daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Volk Events gaat als dusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie aan in verband met de producten of diensten die op of via de Volk Events website aangeboden wordt.

Volk Events zal niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de informatie die op haar site opgenomen wordt. Volk Events oefent geen controle of invloed uit op de manier waarop de bezoeker de informatie aanwendt. Volk Events wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade, waaronder verlies aan inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, om het even of die veroorzaakt worden door, of in verband staan met het gebruik van deze inlichtingen. Volk Events zal daarenboven ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, nadelen of onkosten die ondanks haar inspanningen, uit mogelijk aanwezige vergissingen of nalatigheden in de gepubliceerde documenten zouden kunnen voortvloeien.

Beschikbaarheid

De website van Volk Events is permanent toegankelijk onder voorbehoud van eventuele defecten en noodzakelijke onderhoudsinterventies. Niettemin behoudt Volk Events zich het recht voor om deze toegang op elk moment op te schorten, om welke reden ook. Volk Events zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade die of het nadeel dat zou kunnen voortvloeien uit het onderbreken van haar Internetdiensten.

Privacy

Alle gegevens die je invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Volk Events zijn verstrekt. Ook zal Volk Events zonder je toestemming jouw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen of openbaar maken. Lees meer over de wijze waarop Volk Events met privacy gegevens omgaat op Privacy Statement.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video’s van YouTube of Vimeo.

Toepasselijk recht

Elk geschilpunt dat uit het gebruik van de site volkevents.nl voortvloeit, valt onder de Nederlandse wetgeving.

Back To Top