skip to Main Content

Algemene voorwaarden

Braderieën & markten

algemene voorwaarden en bepalingen.

Deelnemer/Inschrijven

 • U kunt zich inschrijven d.m.v. inschrijfformulier via de site.
 • U kunt een voorkeursplaats aangeven bij uw bestelling. Echter behoudt de organisatie het recht hiervan afwijken als blijkt dat er dezelfde aanbieders dichtbij elkaar staan. Dit is in het belang van u en een goede branche/plaatsverdeling van de braderie.
 • Alleenrecht kan door ons niet worden gegeven, wij houden zoveel mogelijk rekening met een goede branche/plaatsverdeling.
 • Inschrijving geeft niet automatisch recht op deelname. Indien aanbieders in strijd zijn met de algemene wet, kan een inschrijving geweigerd worden en inschrijfgeld min aftrek van gemaakte administratiekosten (€ 25 euro) gestorneerd worden.
 • Deelnemer is ieder die zich als zodanig heeft aangemeld en hierdoor van de organisatie een bevestiging voor een standplaats heeft gekregen.
 • Inschrijving bij de KvK is niet noodzakelijk.
 • Een week voorafgaand aan de markt ontvangt u een definitieve indeling en deelnemersdraaiboek.

Omschrijving aanbod koopwaar en handel

 • Op het inschrijfformulier dient een duidelijke omschrijving te worden gegeven van het aanbod van de koopwaar en handel.
 • Het afwijken van het omschreven aanbod kan leiden tot de verplichting van gehele of gedeeltelijke ontruiming van de standplaats.
 • In het belang van de markt vragen wij om uw aanbod zo mooi mogelijk te presenteren! Geef uw kraam een eigen opvallende uitstraling. Een gezellig ogende kraam doet ook de marktbezoeker naar uw kraam lokken! Dus géén dozen ter opvulling van een kraam, dit doet afbreuk aan de markt en collega marktkooplieden.

Opbouw -en afbouw tijden

 • U heeft circa 1 uur voor en na het evenement de tijd om op- en af te bouwen. Hierbij wordt als richtlijn de openingstijden aangehouden. Mocht dit anders zijn, dan krijgt u hierover apart bericht.
 • Houd de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s of zorg dat uw lostijd zo kort mogelijk is en houdt hierbij rekening met uw collega’s.
 • Het is absoluut niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de markt de kramen te ontruimen, wanneer wij dit constateren zullen wij u uit ons deelnemersbestand verwijderen.
 • Uiterlijk een uur na afloop van de markt dient uw kraam leeg te zijn.

Standplaatsen

 • Voor het opbouwen neemt u uw toegewezen kraam/plaats in volgens de gegevens die u vooraf heeft ontvangen. Indien niet ontvangen dan meld u zich bij de organisatie en krijgt u ter plaatse een kraam/plaats toegewezen, overleg is mogelijk, maar beslissingen van de organisatie zijn bindend.
 • Het is niet toegestaan om plaatsen en/of kramen door te verkopen, verhuren of verpachten aan andere deelnemers.
 • Men verplicht zich de ingenomen standplaats te handhaven tot het einde van het de markt/evenement of tot het van te voren met de organisatie overeengekomen tijdstip.
 • Het is doorgaans niet mogelijk uw auto achter de kraam te parkeren. Na het lossen bij uw kraam dient uw auto een uur voor aanvang van de markt van het marktterrein weg te zijn.
 • Kramen die zonder tegenbericht van de huurder leeg blijven vervallen aan de organisatie. Alle eventueel komende markten worden geannuleerd en de deelnemer wordt uitgesloten van verdere deelname.
 • Inschrijvers zijn zelf aansprakelijk voor schade aan goederen of personen en dienen hiervoor een verzekering af te sluiten.
 • Een ongeluk of beschadiging aan het eigendom aan/of met derden dient u te melden de organisatie/contactpersoon op de dag zelf. U dient te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie of overheidsdiensten op te volgen.
 • Elke deelnemende partij wordt geacht zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn of haar goede doen en laten. Het niet houden aan de voorwaarden of voorschriften geeft de organisatie het recht zonder verdere uitleg van reden de deelnemer te weigeren of te verwijderen van de markt.
 • Indien blijkt dat er zich voor een evenement te weinig deelnemers (< 25 deelnemers) hebben aangemeld kan de organisatie tot 7 dagen voor aanvang besluiten het desbetreffende evenement af te gelasten. In dat geval heeft u recht op terugbetaling van uw standgeld minus € 25 euro administratiekosten. De organisatie is nimmer verplicht tot het betalen van omzetschade, reis- en/of transportkosten of gerelateerde kosten.
 • Inschrijvers hebben nooit recht op een bepaalde standplaats. De organisatie bepaalt waar u ingedeeld wordt en behoudt het recht om op het laatste moment, wanneer de omstandigheden dit eisen, uw standplaats te wijzigen.
 • Standplaatsen zoals aangegeven op het evenement dienen ingenomen te worden.
 • De deelname is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan andere partijen.
 • De stand of kraam mag niet worden verplaatst; er moet altijd minimaal 3,5 meter doorrijd breedte te worden vrijgehouden als calamiteitenroute.
 • De inschrijver verplicht zich de standplaats weer geheel schoon achter te laten. Bij verzuim hiervan kan € 25,- of meer in rekening worden gebracht voor schoonmaakkosten. Het vervuilen van tegels, straattegels, asfalt etc. door vetten, oliën of andere hardnekkige stoffen is ten strengste verboden. U dient hiervoor maatregelen te nemen bijvoorbeeld door middel van een zeil. Extra kosten voor speciale reiniging hiervan zijn geheel voor kosten van de inschrijver.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In het geval dat food wordt aangeboden moeten de eisen van het warenwetsbesluit Hygiëne van etenswaar levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het warenwetsbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet in acht worden genomen. Wij verwijzen met name naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel.
 • Verkoop van alcoholische drank is niet toegestaan, tenzij je goedkeuring van de organisatie hebt verkregen. Als je alcohol verkoopt of schenkt moet een van de aanwezige kraamhouders in het bezit zijn van een sociale hygiëne diploma. Je moet een kopie van je sociale hygiëne diploma naar de organisatie sturen en alle verkopers moeten 21 jaar en ouder zijn.
 • Stroomaansluiting is beperkt aanwezig (indien nodig graag aangeven bij inschrijving).

Kosten en betaling

 • Inschrijfgeld is inclusief kosten standplaats, vergunningen, marketing/promotie en aanvullend entertainment.
 • Voor elke markt/evenement geldt vooruitbetaling via Ideal op rekening, u betaalt meteen nadat u het inschrijfformulier heeft ingevuld per Ideal. U ontvangt een factuur

Annuleren

 • Annuleren kan telefonisch of via de email.
 • Annulering door deelnemer later dan veertien dagen voor aanvang van de markt: 100% van het factuurbedrag, hierop maken wij geen uitzonderingen. In andere gevallen berekenen wij € 25 euro administratiekosten.
 • Indien de markt vroegtijdig wordt afgelast, uitgesteld of ingekort, kan de organisatie hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld en is restitutie van het deelname geld niet mogelijk.
 • Indien de markt 24 uur voor aanvang van de markt wordt afgelast door een onvoorziene omstandigheid of door overmacht ontvangt de deelnemer restitutie van het inschrijfgeld minus € 25 administratiekosten.
 • Als de afgelasting van de markt door overmacht van buitenaf, extreme (weer)omstandigheden, calamiteiten of een speciale verordening van de politie of brandweer, op de dag van de markt plaatsvindt, zal er geen restitutie van de gemaakte kosten plaatsvinden. Dit kan bepaald worden wanneer het gezien de omstandigheden, onverantwoord is ten opzichte van de veiligheid van mensen en materiaal om het evenement door te laten gaan.
 • Regen of sneeuw is geen reden tot afgelasting, dit wordt pas overwogen bij gevaarlijke weersomstandigheden.
 • De organisatie zal bij voortijdige annulering proberen alle deelnemers per e-mail en/of sms op de hoogte te brengen. Houd echter social media accounts in de gaten voor het meest recente nieuws.
 • Voor schade, kosten en/of inkomstenderving kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid en verzekeringen

 • De organisatie kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of schade in welke vorm dan ook.
 • Als deelnemer dient u in het bezit te zijn van een WA verzekering.
 • Schade toegebracht aan in huur gekregen kramen komen voor rekening van de huurder.

Diversen

 • Aanwijzingen van de organisatie, politie, brandweer of hulpverlening dienen ten alle tijden stipt te worden opgevolgd.
 • Deelnemers dienen na afloop al hun afval te verzamelen, op te ruimen en af te voeren.
 • De organisatie behoudt zich het recht om per markt de plaatsing en toewijzing van de kramen te wijzigen.
 • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan personen of goederen. U neemt deel aan de markt op eigen risico.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtssituatie ook.
 • De organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen.
 • De organisatie levert kramen van 4.00 x 1.20 meter met planken en zeil.
 • De organisatie behoudt het recht om deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien, beslist de organisatie.
Back To Top