skip to Main Content

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Wie is Volk Events?

 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Volk Events’ verstaan, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. De Gebruiker staat in het Handelsregister geregistreerd onder de naam ‘Volk Events’ met KvK-nummer: 86699474.
 3. Gebruiker is te bereiken via de volgende contactgegevens:
  e-mail: maria@volkevents.nl
  telefoon: 06-37602470
  Btw-identificatienummer Nederland: NL004296061B15.

Artikel 2. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.
 2. – Gebruiker: Volk Events
  – Klant: iedere (rechts-)persoon, die met Volk Events een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
  Dienst: De werkzaamheden die Gebruiker aanbiedt ofwel de opdracht die zij aanneemt, zoals o.a. maar niet geheel uitputtend, het organiseren, begeleiden, verzorgen van evenementen en markten.
  Overeenkomst: het contract in al haar vormen, waar de algemene voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Diensten aan Klant.

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbod van Gebruiker en op Overeenkomsten, eventuele (e-mail) nieuwsbrieven, website, aanbiedingen, offertes en facturen van Volk Events, alsmede op alle Overeenkomsten tussen Gebruiker en Klant, op grond waarvan Gebruiker aan Klant één of meer (online) Diensten levert.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Volk Events in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de meest recent gepubliceerde versie van deze algemene voorwaarden op de website.
 4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Gebruiker en Klant en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.
 5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, door Gebruiker gebruikt materiaal bij de uitvoering van haar Diensten, pr-materiaal, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Gebruiker, en/of bij diegene van wie Gebruiker een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder Gebruikers toestemming de op de website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Artikel 5. Offerte, informatie en inschakeling derden

 1. Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Gebruiker zijn geheel vrijblijvend, tenzij Gebruiker schriftelijk anders heeft aangegeven.
 2. Bij aanbiedingen van Gebruiker garandeert Gebruiker niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of vergissingen is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Gebruiker hiertoe besluit zal hij dit onverwijld aan Klant laten weten.
 3. Elk aanbod geschiedt onder voorbehoud van prijswijzigingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Alle door Gebruiker verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.
 5. Gebruiker is gerechtigd voor de uitvoering van opdrachten, dan wel haar Diensten, derden in te schakelen.
 6. Indien een aanbieding van Gebruiker niet binnen 14 dagen (of, voor zover daarvan sprake is, de in die aanbieding e.d. expliciet aangegeven – andersluidende – periode) door een schriftelijke opdracht is gevolgd en door Klant is bevestigd, is de aanbieding vervallen.

Artikel 6. Verplichtingen Klant

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Klant voor eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen op de plek waar de Dienst wordt uitgevoerd (waaronder, maar niet beperkt tot de veiligheid voor artiesten, medewerkers en bezoekers). Indien al afspraken zijn gemaakt over hiervoor beschreven maatregelen, is Gebruiker gerechtigd om op ieder gewenst moment aanvullende eisen te stellen.
 2. Klant is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoorde te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan Gebruiker te verstrekken.
 3. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie.
 4. Gebruiker zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 5. Stelt Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar of niet correct en loopt de uitvoering van de desbetreffende Dienst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant.
 6. Klant is verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen wegens het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder, maar niet beperkt tot, Bumarechten).
 7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Klant verantwoordelijk voor de vereiste toestemming van derden en/of vergunningen, alsmede onderzoek hiernaar.
 8. Klant is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de door haar ingeschakelde en/of uitgenodigde derden die bij de opdracht zijn betrokken, zoals bezoekers van een evenement.
 9. Klant is verantwoordelijk voor eventuele fiscale consequenties en/of betaling (van naheffingen) ten gevolge van de Werkkostenregeling (WKR). Klant vrijwaart en stelt Gebruiker volledig schadeloos aangaande aanspraken van derden die Klant daaromtrent ontvangt.
 10. Indien Klant enige inbreng in de uitvoering van de Diensten van Gebruiker heeft, dan is Klant ten allen tijde verplicht de door Gebruiker verplicht gestelde veiligheidsvoorschriften op te volgen.
 11. Wanneer blijkt dat Klant aan een activiteit overlast of gevaar veroorzaakt, zodanig dat de relatie tussen Gebruiker, de overige Klanten en de leveranciers en derden ernstig wordt geschaad, kan Klant van verdere deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Klant.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 2. Klant kan Gebruiker niet aansprakelijk stellen voor enige schade, tenzij de schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid van Gebruiker.
 3. De aansprakelijkheid van Gebruiker, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
 4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker in ieder geval beperkt tot de vergoeding van de opdracht/Dienst met een maximum van € 10.000 per gebeurtenis.
 5. Beperkingen van aansprakelijkheid van Gebruiker strekken ook ten gunste van de bestuurders, werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Gebruiker.
 6. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Klant jegens Gebruiker meent te hebben, dienen binnen 12 maanden na het moment waarop Klant hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door Gebruiker te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze vorderingsrechten komen te vervallen.
 7. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor de opkomst van deelnemers, bezoekers e.d. van het betreffende evenement.
 8. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door goederen, producten en/of diensten die door Klant aan haar ter beschikking zijn gesteld.
 9. Indien Gebruiker aansprakelijk wordt gesteld door derde(n) waar het gaat om vermeende schade die is toe te rekenen aan Klant, meer in het bijzonder maar niet uitputtend bedoeld, wanneer Klant jegens Gebruiker wanprestatie pleegt of in verzuim is, dan wordt Gebruiker gevrijwaard door Klant hiervoor.

 Artikel 8. Klachtplicht

Klachten of betwistingen vanuit Klant met betrekking tot een factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum te geschieden.

Artikel 9. Overmacht

Omstandigheden welke niet aan Gebruiker te wijten zijn, welke van dien aard zijn dat naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden (zoals, maar niet beperkt tot extreem weer, intrekking van een of meerdere vergunningen, nationale rouw en pandemie) geeft haar het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Gebruiker behoudt in dat geval haar recht op vergoeding (waaronder, maar niet beperkt tot kosten voor door haar ingeschakelde derden). Opdrachtnemer adviseert Klant zich tegen deze risico’s te verzekeren.

Artikel 10. Betaling

 1. De overeengekomen prijs per opdracht / per Overeenkomst is exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Wijzigingen vanuit Klant die meerkosten in de oorspronkelijke opdracht/Overeenkomst van welke aard ook met zich meebrengen, worden door Gebruiker extra in rekening aan Klant gebracht.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de (fatale) betalingstermijn zoals vermeld op de factuur.
 4. In geval van facturering op basis van nacalculatie vindt de facturering maandelijks plaats, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De facturen zullen worden gespecificeerd naar aard van de verleende werkzaamheden of diensten.
 5. Klant is niet gerechtigd betalingen op te schorten of te verrekenen.
 6. Blijft Klant in gebreke met betaling(en), dan is Gebruiker gerechtigd haar verplichtingen op te schorten totdat Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan dan wel eventuele overeenkomsten met Klant te beëindigen.
 7. Indien Klant uiteindelijk besluit om geen gebruik te maken van de door Gebruiker aangeboden Dienst zal zij niet worden ontslagen van volledige betaling van offertekosten zoals geoffreerd en geaccepteerd middels ondertekening van de offerte of anderszins aangegane overeenkomst met Gebruiker.
 8. Indien binnen de betalingstermijn uit lid 3 geen betaling heeft plaatsgevonden, is Klant van rechtswege in verzuim. Klant is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd (waarbij geldt dat een gedeelte van de maand als een hele maand wordt aangemerkt) alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom.

Artikel 11. Beëindiging

 1. Indien de Klant de overeenkomst gedeeltelijk of geheel wenst te annuleren, zullen beide partijen overleggen over een mogelijke vervanging van de overeengekomen opdracht, bijvoorbeeld op een andere datum, waardoor wederzijds zo min mogelijk schade en kosten ontstaan. Gemaakte afspraken zullen schriftelijk in een nieuwe opdracht door Gebruiker vastgelegd worden. Schade en extra kosten voortvloeiend uit verplaatsing van de opdracht komen voor rekening van Klant.
 2. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst enkel schriftelijk te annuleren/beëindigen.
 3. Van een geldige beëindiging van de Overeenkomst vanuit Klant is slechts sprake indien de opzegging of ontbinding de Gebruiker heeft bereikt.
 4. Indien Klant een opdracht/de Overeenkomst annuleert zonder dat de in lid 1 bedoelde vervanging wordt overeengekomen, is zij gebonden alle daaruit voor Gebruiker voortvloeiende kosten en schade, waaronder winstderving, te vergoeden. Alle reeds betaalde facturen zullen met deze kosten worden gesaldeerd.
 5. Wanneer Klant annuleert, is zij in ieder geval de volgende boeten verschuldigd, nog los van het hiervoor benoemde in lid 4, bij:
  1. Annulering in de periode tot 9 kalandermaanden voor het datum waarop de opdracht, het evenement of anderszins uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt, 30% van de dan geldende volledige opdrachtsom;
  2. Annulering in de periode liggend tussen 9 en 6 kalandermaanden voor het datum waarop de opdracht, het evenement of anderszins uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt, 50% van de dan geldende volledige opdrachtsom.
  3. Annulering in de periode liggend tussen 6 en 3 kalandermaanden voor het datum waarop de opdracht, het evenement of anderszins uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt, 65% van de dan geldende volledige opdrachtsom.
  4. Annulering in de periode liggend tussen 3 en 2 kalandermaanden voor het datum waarop de opdracht, het evenement of anderszins uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt, 75% van de dan geldende volledige opdrachtsom.
  5. Annulering in de periode liggend tussen 2 en 1 kalandermaanden voor het datum waarop de opdracht, het evenement of anderszins uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt, 85% van de dan geldende volledige opdrachtsom.
  6. Annulering in de periode liggend tussen 1 kalandermaand voor het datum waarop de opdracht, het evenement of anderszins uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt, 100% van de dan geldende volledige opdrachtsom.
 6. De opdrachtsom bedraagt de in de overeenkomst opgenomen opdrachtsom vermeerderd met daarna overeengekomen mutaties.
 7. In geval dat in de Overeenkomst afspraken staan over variabele kosten met betrekking tot het aantal deelnemers/bezoekers, geldt het volgende: Tot tien werkdagen voor de opdracht, het evenement of anderszins uitvoering van de overeenkomst kan het definitief aantal deelnemers/bezoekers worden doorgegeven met een maximale afwijking van 10%. Dit aantal geldt dan als definitief aantal voor de eindfactuur.
 8. Indien op het moment van annulering de schade van Gebruiker hoger is dan de annuleringsvergoeding zoals opgenomen in lid 5, dan dient Klant dit hogere bedrag aan Gebruiker te vergoeden.
 9. Onverminderd de aan Gebruiker verder toekomende rechten is Gebruiker gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien:
  – Klant in verzuim is met de nakoming van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst;
  – Klant in staat van faillissement is verklaard, (voorlopige) surséance van betaling heeft aangevraagd, op haar de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke personen van kracht is geworden, zijn bedrijf heeft stilgelegd of heeft geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel zij haar bedrijf aan derden overdraagt.
 10. Bij de losse verkoop van tickets voor arrangementen tijdens bijzondere evenementen (zoals o.a. Sneekweek en Koningsdag) is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer er onvoldoende tickets voor een arrangement zijn verkocht. Het aantal tickets dat aangemerkt wordt als ‘onvoldoende’ wordt door Gebruiker bepaalt. De tot dan toe gemaakte kosten kunnen wel door Gebruiker aan Klant worden gefactureerd.
 11. Indien Gebruiker (of een door haar ingeschakelde derde) op het moment van de ontbinding (waaronder in dit verband tevens wordt verstaan ontbinding en opschorting als hiervoor bedoeld in artikel 6) reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende op Klant jegens Gebruiker rustende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Opdrachtnemer voor de ontbinding heeft gefactureerd of bedragen die Gebruiker na de ontbinding nog zal factureren in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst voorafgaand aan die ontbinding reeds had verricht of geleverd, blijven derhalve onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 12. Verwerken van persoonsgegevens

 1. Indien Gebruiker bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Klant persoonsgegevens verwerkt kan Klant worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, of indien Gebruiker de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als verwerker.
 2. Gebruiker vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin Klant de persoonsgegevens verwerkt) de rol van verwerker of subverwerker conform de betekenis die de AVG dan wel rechtspraak of aanverwante richtlijnen hieraan geeft.
 3. Gebruiker zal de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend laten plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met toestemming van de betrokkene worden bepaald.
 4. Klant staat ervoor in dat zij, voor zover vereist in de AVG een gegevensverwerkingsregister zal bijhouden. Klant vrijwaart Gebruiker van alle aanspraken en vorderingen die verband houden met het niet of niet-juist naleven van deze registerplicht.
 5. Voor verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Klant, verwerkingen voor doeleinden die niet door Klant aan Gebruiker zijn gemeld, verwerkingen door derden of voor andere doeleinden, is Gebruiker niet verantwoordelijk.
 6. Klant geeft Gebruiker hierbij toestemming om, in het kader van de Overeenkomst en de in deze voorwaarden opgenomen persoonsgegevensverwerking, subverwerkers in te schakelen.

 Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Partijen kiezen hierbij uitdrukkelijk voor toepassing van Nederlands recht op alle tussen hen bestaande rechtsverhoudingen. Alle aanbiedingen, overeenkomsten zomede de uitvoering daarvan worden aldus beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen welke tussen partijen bestaan en voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn dan wel de uitleg of uitvoering van de voorwaarden zelf betreffen, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

 

 

Voorwaarden Braderieën & markten

 

Deelnemer/Inschrijven

 • U kunt zich inschrijven d.m.v. inschrijfformulier via de site.
 • U kunt een voorkeursplaats aangeven bij uw bestelling. Echter behoudt de organisatie het recht hiervan afwijken als blijkt dat er dezelfde aanbieders dichtbij elkaar staan. Dit is in het belang van u en een goede branche/plaatsverdeling van de braderie.
 • Alleenrecht kan door ons niet worden gegeven, wij houden zoveel mogelijk rekening met een goede branche/plaatsverdeling.
 • Inschrijving geeft niet automatisch recht op deelname. Indien aanbieders in strijd zijn met de algemene wet, kan een inschrijving geweigerd worden en inschrijfgeld min aftrek van gemaakte administratiekosten (€ 25 euro) gestorneerd worden.
 • Deelnemer is ieder die zich als zodanig heeft aangemeld en hierdoor van de organisatie een bevestiging voor een standplaats heeft gekregen.
 • Inschrijving bij de KvK is niet noodzakelijk.
 • Een week voorafgaand aan de markt ontvangt u een definitieve indeling en deelnemersdraaiboek.

Omschrijving aanbod koopwaar en handel

 • Op het inschrijfformulier dient een duidelijke omschrijving te worden gegeven van het aanbod van de koopwaar en handel.
 • Het afwijken van het omschreven aanbod kan leiden tot de verplichting van gehele of gedeeltelijke ontruiming van de standplaats.
 • In het belang van de markt vragen wij om uw aanbod zo mooi mogelijk te presenteren! Geef uw kraam een eigen opvallende uitstraling. Een gezellig ogende kraam doet ook de marktbezoeker naar uw kraam lokken! Dus géén dozen ter opvulling van een kraam, dit doet afbreuk aan de markt en collega marktkooplieden.

Opbouw -en afbouw tijden

 • U heeft circa 1 uur voor en na het evenement de tijd om op- en af te bouwen. Hierbij wordt als richtlijn de openingstijden aangehouden. Mocht dit anders zijn, dan krijgt u hierover apart bericht.
 • Houd de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s of zorg dat uw lostijd zo kort mogelijk is en houdt hierbij rekening met uw collega’s.
 • Het is absoluut niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de markt de kramen te ontruimen, wanneer wij dit constateren zullen wij u uit ons deelnemersbestand verwijderen.
 • Uiterlijk een uur na afloop van de markt dient uw kraam leeg te zijn.

Standplaatsen

 • Voor het opbouwen neemt u uw toegewezen kraam/plaats in volgens de gegevens die u vooraf heeft ontvangen. Indien niet ontvangen dan meld u zich bij de organisatie en krijgt u ter plaatse een kraam/plaats toegewezen, overleg is mogelijk, maar beslissingen van de organisatie zijn bindend.
 • Het is niet toegestaan om plaatsen en/of kramen door te verkopen, verhuren of verpachten aan andere deelnemers.
 • Men verplicht zich de ingenomen standplaats te handhaven tot het einde van het de markt/evenement of tot het van te voren met de organisatie overeengekomen tijdstip.
 • Het is doorgaans niet mogelijk uw auto achter de kraam te parkeren. Na het lossen bij uw kraam dient uw auto een uur voor aanvang van de markt van het marktterrein weg te zijn.
 • Kramen die zonder tegenbericht van de huurder leeg blijven vervallen aan de organisatie. Alle eventueel komende markten worden geannuleerd en de deelnemer wordt uitgesloten van verdere deelname.
 • Inschrijvers zijn zelf aansprakelijk voor schade aan goederen of personen en dienen hiervoor een verzekering af te sluiten.
 • Een ongeluk of beschadiging aan het eigendom aan/of met derden dient u te melden de organisatie/contactpersoon op de dag zelf. U dient te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie of overheidsdiensten op te volgen.
 • Elke deelnemende partij wordt geacht zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn of haar goede doen en laten. Het niet houden aan de voorwaarden of voorschriften geeft de organisatie het recht zonder verdere uitleg van reden de deelnemer te weigeren of te verwijderen van de markt.
 • Indien blijkt dat er zich voor een evenement te weinig deelnemers (< 25 deelnemers) hebben aangemeld kan de organisatie tot 7 dagen voor aanvang besluiten het desbetreffende evenement af te gelasten. In dat geval heeft u recht op terugbetaling van uw standgeld minus € 25 euro administratiekosten. De organisatie is nimmer verplicht tot het betalen van omzetschade, reis- en/of transportkosten of gerelateerde kosten.
 • Inschrijvers hebben nooit recht op een bepaalde standplaats. De organisatie bepaalt waar u ingedeeld wordt en behoudt het recht om op het laatste moment, wanneer de omstandigheden dit eisen, uw standplaats te wijzigen.
 • Standplaatsen zoals aangegeven op het evenement dienen ingenomen te worden.
 • De deelname is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan andere partijen.
 • De stand of kraam mag niet worden verplaatst; er moet altijd minimaal 3,5 meter doorrijd breedte te worden vrijgehouden als calamiteitenroute.
 • De inschrijver verplicht zich de standplaats weer geheel schoon achter te laten. Bij verzuim hiervan kan € 25,- of meer in rekening worden gebracht voor schoonmaakkosten. Het vervuilen van tegels, straattegels, asfalt etc. door vetten, oliën of andere hardnekkige stoffen is ten strengste verboden. U dient hiervoor maatregelen te nemen bijvoorbeeld door middel van een zeil. Extra kosten voor speciale reiniging hiervan zijn geheel voor kosten van de inschrijver.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In het geval dat food wordt aangeboden moeten de eisen van het warenwetsbesluit Hygiëne van etenswaar levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het warenwetsbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet in acht worden genomen. Wij verwijzen met name naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel.
 • Verkoop van alcoholische drank is niet toegestaan, tenzij je goedkeuring van de organisatie hebt verkregen. Als je alcohol verkoopt of schenkt moet een van de aanwezige kraamhouders in het bezit zijn van een sociale hygiëne diploma. Je moet een kopie van je sociale hygiëne diploma naar de organisatie sturen en alle verkopers moeten 21 jaar en ouder zijn.
 • Stroomaansluiting is beperkt aanwezig (indien nodig graag aangeven bij inschrijving).

Kosten en betaling

 • Inschrijfgeld is inclusief kosten standplaats, vergunningen, marketing/promotie en aanvullend entertainment.
 • Voor elke markt/evenement geldt vooruitbetaling via Ideal op rekening, u betaalt meteen nadat u het inschrijfformulier heeft ingevuld per Ideal. U ontvangt een factuur

Annuleren

 • Annuleren kan telefonisch of via de email.
 • Annulering door deelnemer later dan veertien dagen voor aanvang van de markt: 100% van het factuurbedrag, hierop maken wij geen uitzonderingen. In andere gevallen berekenen wij € 25 euro administratiekosten.
 • Indien de markt vroegtijdig wordt afgelast, uitgesteld of ingekort, kan de organisatie hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld en is restitutie van het deelname geld niet mogelijk.
 • Indien de markt 24 uur voor aanvang van de markt wordt afgelast door een onvoorziene omstandigheid of door overmacht ontvangt de deelnemer restitutie van het inschrijfgeld minus € 25 administratiekosten.
 • Als de afgelasting van de markt door overmacht van buitenaf, extreme (weer)omstandigheden, calamiteiten of een speciale verordening van de politie of brandweer, op de dag van de markt plaatsvindt, zal er geen restitutie van de gemaakte kosten plaatsvinden. Dit kan bepaald worden wanneer het gezien de omstandigheden, onverantwoord is ten opzichte van de veiligheid van mensen en materiaal om het evenement door te laten gaan.
 • Regen of sneeuw is geen reden tot afgelasting, dit wordt pas overwogen bij gevaarlijke weersomstandigheden.
 • De organisatie zal bij voortijdige annulering proberen alle deelnemers per e-mail en/of sms op de hoogte te brengen. Houd echter social media accounts in de gaten voor het meest recente nieuws.
 • Voor schade, kosten en/of inkomstenderving kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid en verzekeringen

 • De organisatie kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of schade in welke vorm dan ook.
 • Als deelnemer dient u in het bezit te zijn van een WA verzekering.
 • Schade toegebracht aan in huur gekregen kramen komen voor rekening van de huurder.

Diversen

 • Aanwijzingen van de organisatie, politie, brandweer of hulpverlening dienen ten alle tijden stipt te worden opgevolgd.
 • Deelnemers dienen na afloop al hun afval te verzamelen, op te ruimen en af te voeren.
 • De organisatie behoudt zich het recht om per markt de plaatsing en toewijzing van de kramen te wijzigen.
 • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan personen of goederen. U neemt deel aan de markt op eigen risico.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtssituatie ook.
 • De organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen.
 • De organisatie levert kramen van 4.00 x 1.20 meter met planken en zeil.
 • De organisatie behoudt het recht om deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien, beslist de organisatie.
Back To Top